กระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร BOS GROUP ตะหนักดีว่า การบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลกระทบต่อเวลาของผู้บริหารภายในองค์กรของท่าน ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ประกอบกับ ณ ปัจจุบันนี้การแข่งขันด้านธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง องค์กรที่มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาก็จะอยู่รอดปลอดภัยและเจริญเติบโต
ดังนั้นหากองค์กรของท่านสามารถลดต้นทุนเวลาในการจัดการกับงานประจำวัน อาทิ การสรรหา การฝึกอบรมการปริหารค่าตอบแทนตลอดจนกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารและบุคลากรของท่านจัดสรรเวลา เพื่อสรรสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันกับการแข่งขันในทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น
BOS GROUP จึงเริ่มกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 โดยผู้ก่อตั้ง 3 คน ที่ร่วมงานกันมามากกว่า 25 ปี จากองค์กรที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจสีและปิโตรเคมีอันได้แก่ นายเนาวรุจน์ ปานเมทนี นายศุภพัฒน์ คุณวัฒน์ และนายอนุชา สุรางคนารมภ์ ได้เริ่มก่อตั้งและเปิดดำเนินกิจการแรกคือ บริษัท บริลเลี่ยนท์ เอาท์ ซอสซิ่ง จำกัดให้บริการทางด้านงานบริหารงานบุคคลครบวงจร จนถึงปี พ.ศ. 2551 เดือนมิถุนายน ได้ก่อตั้งบริษัทจัดหางานบอสเอ็มพาวเวอร์ จำกัด เพื่อให้บริการทางด้านสรรหาบุคลากร ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ในกิจการทุกประเภท รวมทั้งรับจัดหางานทั้งภายในและระหว่างประเทศ จวบจนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 BOS GROUP ได้ขยายงานเข้าสู่ธุรกิจบริการจัดส่งแม่บ้านไปทำความสะอาดและส่งคนสวนไปจัดแต่งสวนตามสถานที่พักอาศัยและสถานที่ทำงานต่าง ๆภายใต้ชื่อบริษัท บอสเซอร์วิส พลัส จำกัด
BOS GROUP มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะทำหน้าที่สนับสนุนและร่วมรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ บุคลากรของเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์ในงานบุคคลมากกว่า 25 ปี ทำให้บริษัทในเครือ BOS GROUP มีความพร้อมในการให้บริการ ให้คำปรึกษาการจัดการธุรกิจด้านบริหารงานบุคคล, บริหารงานขาย ,บริหารงานการตลาด ,บริหารงานการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม,บริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ , บริหารงานการจัดกิจกรรมสัมพันธ์ และบริหารงานบริการทุกประเภท ซึ่งสามารถให้บริการกับองค์กรของท่านได้อย่างครบวงจรในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบในการดำเนินงานของหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ก็เพื่อให้องค์กรของท่านบรรลุเป้าหมายที่ต้องการก็คือการปรับปรุงคุณภาพ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตและการเพิ่มผลกำไรในที่สุด