พบ 7 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่ วางแผน (Planner)
1.ทำงานที่เกี่ยวกับระบบToyota Production System (TPS) และ ระบบ ISO
2.ทำเอกสารสำหรับ Audit งาน ISO
3.ทำป้าย และ บอร์ด ที่เกี่ยวกับระบบ TPS
4.บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลเข้า แฟ้มเอกสาร
5.งานธุรการอื่นๆ
ชลบุรี 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 ถึง 14,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน 22 ก.ย. 2558

2 . Safety Officer
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4. อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
5. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การ เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร 1
เงินเดือน ตามตกลง 6 ต.ค. 2558

3 . พนักงานฝ่ายผลิต
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสีทุกชนิด
สมุทรปราการ 10-20 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน 30 ต.ค. 2558

4 . พนักงานติดรถ
ติดรถเพื่อไปส่งของตามบริษัทต่าง ๆ
ชลบุรี 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 5 ม.ค. 2558

5 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทั่วไป
ชลบุรี 50 อัตรา
เงินเดือน 308 บาท/วัน 22 มิ.ย. 2560

6 . พนักงานฝ่ายผลิต
บรรจุผลิตภัณฑ์
สมุทรปราการ 20 อัตรา
เงินเดือน 350 บาท/วัน 23 ม.ค. 2561

7 . ธุรการ
จัดเก็บเอกสาร คีย์ข้อมูล
ชลบุรี 5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 22 มิ.ย. 2560

หน้า 1