พบ 1 ตำแหน่ง
 
1 . เจ้าหน้าที่ วางแผน (Planner)
1.ทำงานที่เกี่ยวกับระบบToyota Production System (TPS) และ ระบบ ISO
2.ทำเอกสารสำหรับ Audit งาน ISO
3.ทำป้าย และ บอร์ด ที่เกี่ยวกับระบบ TPS
4.บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลเข้า แฟ้มเอกสาร
5.งานธุรการอื่นๆ
ชลบุรี 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 ถึง 14,000บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน 22 ก.ย. 2558

หน้า 1