พบ 2 ตำแหน่ง
 
1 . Safety Officer
1. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
2. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4. อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
5. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การ เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร 1
เงินเดือน ตามตกลง 6 ต.ค. 2558

2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer
- สามารถวางระบบงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ทำงานได้เป็นอย่างดี
- มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ
ฉะเชิงเทรา 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท 14 ก.ค. 2560

หน้า 1